Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti - Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Informace pro klienty

K využití advokátních služeb se řada klientů rozhoduje až v okamžiku, kdy se ocitnou ve složité osobní situaci, kterou neumí či nemohou zvládnout vlastními silami. Pro řadu z nich je to první životní zkušenost s pomocí advokáta vůbec. Abychom zájemcům o poskytnutí právní pomoci ulehčili orientaci v tom, co je v případě schůzky s advokátem čeká, uvádíme na tomto místě základní informace.

Pokud se již klient nachází v problematické situaci (např. uzavřel nevýhodnou smlouvu, není schopen plnit své závazky, trpí v důsledku jednání jiné osoby, účastní se soudního řízení apod.), měl by v zájmu vlastní ochrany kontaktovat advokáta co nejdříve. Obecně platí, že prevence je vždy lepší a levnější, než náprava, a důležité životní záležitosti, které mají pro člověka znatelné právní nebo finanční dopady, je třeba řešit s předstihem a včas.

Právní pomoc poskytujeme zejména za využití dokumentace a informací poskytnutých klientem.

Aby byla první schůzka s advokátem pro klienta co největším přínosem, musíme se na ni připravit. Je proto vhodné, aby nám zájemce o poskytnutí právní pomoci poslal (ideálně elektronicky) dokumentaci, otázky či informace k případu či problému, který chce řešit, a to ještě předtím, než se bude schůzka konat. Tím získáme prostor pro prostudování podkladů a pro přípravu na schůzku s klientem, což osobní jednání urychlí a čas na schůzce se využije pro důležité věci. Pro klienta to samozřejmě znamená úsporu nákladů.

Pokud nám klient nezašle dokumentaci před společnou schůzkou, musí ji v každém případě vzít na jednání s sebou. Z předložených listin si vybereme ty, které považujeme za relevantní pro řešení případu, a pro případ dalšího zastupování klienta si pořídíme jejich kopie. Aktivita a pomoc klienta, jeho důvěra, otevřenost a upřímnost vůči nám, to vše jsou však základní předpoklady pro úspěšné řešení jeho problémů. Advokát nepotřebuje znát jen subjektivní postoj klienta, ale zejména objektivní skutečnosti. Přikrašlování či zatajování informací mohou způsobit neúspěch klientovy kauzy; ani nejlepší advokát nemůže totiž ve prospěch klienta využít fakt, o kterém neví, stejně jako si nemůže v takovém případě připravit odpovídající obranu.

Specifikaci konkrétních podkladů, které budeme k řešení věci potřebovat, sdělujeme klientovi před osobní schůzkou v advokátní kanceláři, případně i později, podle toho, jak se věc vyvíjí.

Bude klient na schůzce s advokátem něco podepisovat a platit?

V případě jednorázové právní porady se zpravidla nesepisují ani nepodepisují žádné listiny. Klient na počátku schůzky v advokátní kanceláři (nebo i dříve) popíše svůj problém, advokát mu během schůzky poskytne potřebné právní poradenství, a na konci schůzky klient zaplatí předem dohodnutou odměnu.

V případě dlouhodobější spolupráce (např. zastupování v soudním řízení) klient podepisuje záznam o převzetí věci (či záznam o poradě s klientem), který shrnuje základní údaje o klientovi, obsahuje stručný popis problému, s níž se na nás klient obrací, a popisuje žádost klienta (o jakou právní službu má zájem). Klient dále podepíše s advokátem smlouvu o poskytování právní pomoci, která specifikuje konkrétní práva a povinnosti advokáta i klienta v rámci poskytování právní pomoci, včetně otázek finančních. S touto smlouvou souvisí i podpis (udělení) plných mocí pro jednání advokáta s třetími subjekty jménem klienta.

V případě převzetí právního zastoupení klient složí advokátovi zálohu na právní služby, a to ve výši předem dohodnuté mezi klientem a advokátem. Záloha na právní služby se hradí buď v advokátní kanceláři při podpisu smlouvy o poskytnutování právní pomoci, nebo i později v dohodnuté lhůtě převodem na bankovní účet advokáta, podle toho, jak se klient s advokátem domluvil.

Schůzka skončila. Co bude následovat?

Kroky advokátů i klienta po převzetí právního zastoupení závisí na typu poskytovaných právních služeb a typu případu, s nímž se na nás klient obrátil. Zpravidla vyhotovíme právní dokument (žalobu, upomínku, smlouvu apod.) na základě předaných podkladů, jsou-li tyto dostatečné, nebo vyčkáme dodání podkladů, o které jsme klienta požádali. Všechny kroky samozřejmě advokát s klientem konzultuje.

Návrat na obsah