Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti - Advokátní kancelář Kladno - Corradiniová & Vypušťák, advokáti

Přejít na obsah

Ceny právních služeb

Finanční výdaje, které v advokátní kanceláři klient vynaloží na poskytování právní pomoci, se skládají ze dvou hlavních částí: (1) odměna advokáta, stanovená jako smluvní nebo mimosmluvní, a (2) náhrada hotových výdajů a promeškaného času.

Informování klienta o odměně advokáta za poskytnuté právní služby


Každý klient je na počátku spolupráce, pravidelně již při telefonické nebo e-mailové objednávce porady s advokátem, vždy informován o tom, jakou cenu mu bude advokát účtovat. Poté, co se advokát s případem seznámí (v rámci právního zastoupení), je klient rámcově informován i o tom, jaký objem práce lze v jeho záležitosti předpokládat, jakou časovou i expertní náročnost si případ vyžádá a s jakými minimálními finančními výdaji bude muset klient počítat do vyřízení věci. V případě, že se jedná o soudní řízení, v němž klienta zastupujeme, informujeme klienta rovněž o jeho nákladech, s nimiž by bylo třeba počítat v případě, že by klient nebyl ve sporu úspěšný.

Odměna za právní služby se v naší kanceláři stanovuje primárně jako odměna smluvní, tj. určená dohodou mezi advokátem a klientem.

Jednorázová právní pomoc / Dlouhodobější spolupráce


U jednorázové právní pomoci (porada s klientem, zpracování právního rozboru, posouzení smlouvy, sepis žaloby bez převzetí právního zastoupení apod.) sjednáváme nejčastěji fixní odměnu, a to buď jako hodinovou nebo jako odměnu za vyřízení celé věci.

Jde-li o odměnu hodinovou, zpravidla ji používáme v případech právní porady uskutečněné na žádost klienta. Standardní hodinová sazba činí 1.800 Kč bez DPH za každou započatou hodinu právní pomoci.

V případě odměny za vyřízení celé věci dohodneme s klientem pevnou finanční částku jako naši odměnu a takto stanovenou odměnu již nemůžeme změnit. Odměna je konečná, bez ohledu na množství vynaloženého času nebo počtu úkonů právní pomoci. Tento způsob stanovení odměny je možný zejména v případech, kdy lze poměrně přesně odhadnout rozsah právní pomoci po stránce věcné i časové.

U právní pomoci ve formě zastupování klienta v řízení (rozvod manželství, řízení ve věcech péče o nezletilé, soudní spor apod.) získá klient odhad o obvyklém/předpokládaném objemu práce a nákladů, přičemž advokátovi skládá zálohu na poskytování právních služeb. U tohoto typu spolupráce sjednáváme s klientem nejčastěji odměnu dle vynaloženého času (odměnu hodinovou), kdy si při převzetí věci s klientem dohodneme výši hodinové sazby za vyřizování svěřené záležitosti a sdělíme mu pravděpodobný počet hodin, které zpracování věci vyžaduje. Jelikož u každé věci, kterou vyřizujeme, může docházet ke změnám v potřebném objemu právních služeb, může se dohodnutý objem práce měnit směrem nahoru i dolů. Klient je však z naší strany vždy informován, že k takovému navýšení objemu práce dojde či může dojít, případně je to klientovi zřejmé z informací, které mu průběžně zasíláme.

Klientům, kterým naše advokátní kancelář dodává právní služby opakovaně a či pravidelně, nabízíme výhodnější platební podmínky ve formě tzv. paušální odměny nebo ve formě snížené hodinové sazby.

Návrat na obsah